เน้นทักษะดูแลสุขภาพเสริมหลักสูตรนอกห้อง

Posted by: | Posted on: January 11, 2018

ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย

ที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อไม่นานนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้สุขภาวะ เพื่อจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมเรียนรู้สุขภาวะผ่านการปฏิบัติ (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กในโรงเรียน ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ สสส.ได้เข้าร่วมหารือกับ สพฐ.เกี่ยวกับการกำหนดเมนูกิจกรรมในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีทั้งสิ้น 5 กิจกรรมโปรแกรมการเรียนรู้ ได้แก่ ข้อ 1 โรงเรียนส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ข้อ 2 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เด็กไทยแก้มใส ข้อ 3 โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ข้อ 4 โรงเรียนปลอดบุหรี่ และข้อ 5 ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเยาวชนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (ปวช.) โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการไปแล้วตั้งแต่ช่วงเดือน เม.ย.2560 กระทรวงศึกษาธิการจะนำชุดกิจกรรมไปขยายผลกับโรงเรียนที่เข้าร่วมนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อให้ครูสามารถนำกิจกรรมไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพให้เด็กได้อย่างเต็มที่ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีการปรับใช้ให้ตรงกับเด็กแต่ละช่วงชั้น และมีลำดับความยากง่ายแตกต่างกันออกไป หลังจากนั้นโรงเรียนควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลต่อไป” ดร.นพ.ไพโรจน์กล่าวทิ้งท้าย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Comments are Closed