ปภ.ยันยึดหลักระเบียบก.คลัง ประกาศเขต-ช่วยเหลือภัยหนาว

Posted by: | Posted on: December 27, 2017

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเชิงรุกและครอบคลุมทุกด้าน สำหรับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ส่วนราชการต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556

ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ได้แจกจ่ายเครื่องห่มกันหนาวแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 850 ชุด พร้อมยืนยันผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ไม่ได้มีสาเหตุจากสภาพอากาศหนาวเย็นแต่อย่างใด นายชยพลธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานให้จังหวัดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเชิงรุกและครอบคลุมทุกด้าน โดยตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยหนาว สำรวจความต้องการเครื่องห่มกันหนาว และจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว พร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สนับสนุนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวซึ่งมุ่งเน้นการจัดสรรเครื่องกันหนาวอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม และครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กเล็ก และผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ควบคู่กับการวางมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว อาทิ อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และให้ประชาชนดำเนินชีวิตในช่วงฤดูหนาวอย่างปลอดภัย
สำหรับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ส่วนราชการต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ข้อ 5.1.14 (กรณีภัยหนาว) ดังนี้ กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ มีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส และมีช่วงเวลาอากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน 3 วัน ให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรได้เท่าที่จ่ายจริง คนละไม่เกิน 240 บาท ทั้งนี้ จังหวัดหนึ่งไม่เกินงบประมาณปีละ 1 ล้านบาท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Comments are Closed